De inschrijving is gesloten!

Deelnemen aan de reünie kan nu alleen nog door aan de deur contant €15 te betalen.

LET OP! Er is in de buurt van school geen mogelijkheid om te pinnen!

(Uit de liturgie voor de herdenkingsdienst van 125 christelijk onderwijs):

“Vanuit geloof, hoop en liefde …

1857 is een belangrijk jaar geweest voor het bijzonder onderwijs. In dat jaar werd bij wet besloten dat het geven van onderwijs vrij is. Wel werd het bijzonder onderwijs uitgesloten van elke bijdrage van overheidswege. Wilden protestanten toch een eigen school stichten en onderhouden, dan moesten zij daarvoor het geld putten uit eigen middelen. Er heerste in die tijd veel armoede. Toch is de offervaardigheid bijzonder groot.

Bovendien was er nog nauwelijks sprake van een gecontroleerd verbod op kinderarbeid. Het schoolverzuim van kinderen van armlastigen was groot. Toch ontstonden juist in die periode de diaconiescholen – veelal beneden de Moerdijk. Een belangrijke reden is dat men invulling wenste van eigen identiteit.

Het is juist in die periode – van grote ongelijkheid in de samenleving – dat Ds. J.C Verhoef, NH-predikant te Zevenbergen met zijn diaconie, na zorgvuldige afweging, besluiten tot het stichten van een vrije kerkelijke school.

Op 8 augustus 1861 wordt de nieuwe school plechtig ingewijd. Het is de verbouwde timmerwinkel van J. Brouwers aan de Zandweg, thans Stationsstraat geheten.

Hierna begint de strijd om ‘erkenning van regtspersoon’ zoals uit de oude stukken te lezen is. De wijze waarop zij volhoudend strijden voor gelijkstelling verdient veel respect. Veel moed en doorzettingsvermogen is nodig. Het begin van een schoolstrijd, die zal duren tot 1920 en de politiek langdurig bezig houdt. In dat jaar wordt de gelijkstelling volledig bereikt.

125 jaar christelijk onderwijs in Zevenbergen. Niemand kan zich het begin nog daadwerkelijk herinneren. Het zijn slechts de oude documenten die ons laten weten hoe alles begonnen is. Zeker is dat een groot aantal mensen zich aangesproken voelden door de waarden die er uitgaan van het christelijk onderwijs. Het moeten ouders geweest zijn, die vanuit hun geloof de handen ineensloegen en een begin maakten om jonge mensen te vormen voor morgen. Ze toe te rusten om in de wereld te kunnen staan. De school was de ouders – de kerk – een zorg. Zij waren bereid zich daar heel veel voor te ontzeggen.

Bij de viering van een jubileum is de verleiding groot om lang achterom te zien en te verwijlen bij al het goede dat de achterliggende periode heeft gebracht. Het is een omzien in dankbaarheid. In ons geval is daar zeker reden toe. 125 jaar christelijk onderwijs in Zevenbergen is geen kleinigheid. Logisch, dat wij dan even bij deze mijlpaal stilstaan en in dankbaarheid terugblikken. Maar … wij moeten niet te lang op onze lauweren rusten. Wij moeten verder! Na deze mijlpaal klinkt immers weer het startschot voor de volgende ronde. Hoe de toekomst er voor het onderwijs uit zal zien en voor het christelijk onderwijs in het bijzonder, weten wij niet. Wel geven allerlei maatregelen van de overheid die op stapel staan of nog zullen komen, ons reden tot grote bezorgdheid. Toch zullen wij die nieuwe periode in geloof, in hoop en in liefde binnengaan. Wij vertrouwen dat Hij, die ons zovele jaren steunde, dit ook zal doen in de toekomst.”

Uit het verslag ‘de christelijke schoolvereniging opgericht’, dat door de heer De Gast aan ons werd gegeven, blijkt dat het besluit om tot de oprichting van deze vereniging op 26 november 1860 is genomen. De ‘broeders’ C Barel, C. de Lint, L. de Lint, G de Been, A.L. Ruyssenaers, C. Hagens, A de Lint en D.H. Nelemans antwoorden met ja.

Overigens werd er wel schoolgeld gevraagd:
1e klasse f 1,- per week
2e klasse 0,40 per week
3e klasse 0,20 per week
4e klasse 0,10 per week

Kinderen werden onderwezen in de volgende vakken: lezen, schrijven, rekenen, de beginselen der Nederlandse taal, vaderlandse geschiedenis, kennis der natuur, zingen, handtekenen en daarnaast ook in de Bijbelse geschiedenis, Bijbelse aardrijkskunde, kerkelijke geschiedenis, vaderlandse geschiedenis uit een christelijk oogpunt beschouwd en het kerkgezang.

19.. (ergens jaren 50?)
In gebruik name gebouw aan Dr. Ariënslaan, Eben Haëzer, later werd dit Het Kompas.

Kleuterschool De Schelp aan de Van Aerschotstraat

1973
Start Chr. Kleuterschool “Hummelhonk” / uitbreiding De Schelp

1977
Bouw school “De Wegwijzer” in Krooswijk.
Officiële opening De Meerenhof (multifunctioneel gebouw)
28 januari 1977
In het multifunctionele gebouw De Meerenhof worden de rkbs De Arenberg en pcbs De Wegwijzer ondergebracht, samen met een gymzaal, peuterspeelzaal een gemeenschapsruimte.
Hoofdleidster kleuterschool Anneke Endepoel
Waarnemend hoofd van de basisschool Tineke Vliegenthart

25 januari 1987
Herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Zevenbergen

1988
Verbouwing Kompas voor de “integratie” van vm kleuterschool De Schelp

1993
Fusie tussen Kompas en Wegwijzer tot pcbs De Regenboog.

April 2003
Grote brand. Zowel rkbs De Arenberg als pcbs De Regenboog lijden grote schade. De gymzaal, handvaardigheidslokaal, gemeenschappelijke documentatieruimte / bibliotheek en de gemeenschapsruimte De Meerenhof branden af.

Er komen noodlokalen op het naast gelegen grasveld en de restanten van het oude gebouw worden geruimd

Er komt een gezamenlijke actie door leerlingen van de groepen 6 van De Arenberg en De Regenboog. Er wordt geld ingezameld en op een feestelijke bijeenkomst wordt het bedrag symbolisch aangeboden.

In augustus 2003 sluit De Regenboog aan bij Stichting Protestant Christelijk Onderwijs West-Brabant (SPCO). Daarmee komt een eind aan de Vereniging voor Christelijk Onderwijs.

SPCO gaat op 1 augustus 2008 samen met Stichting Noordrand (bestuur voor katholieke scholen in gemeente Moerdijk) en vormt dan Stichting De Waarden.

Februari 2010
Eindelijk wordt dan toch de tijdelijk vestiging van De Regenboog geopend aan Kristallaan 48.

Na een vrolijke wandeling van Zoetendaal 26 worden bij het nieuwe gebouw de ballonnen losgelaten voor de ballonnenwedstrijd.

In maart 2012 wordt de grond bouwrijp gemaakt voor onze permanente school en aansluitend kan de bouw beginnen. In april mogen alle leerlingen een zelf beschilderde kei in de fundering leggen. Een feestelijke optocht van de Kristallaan naar (dan nog) Lindonk.

Na een kort oponthoud omdat de aannemer failliet gaat, wordt de school net voor de zomervakantie 2013 opgeleverd.

In augustus 2013 is onze school aan de Regenboogstraat 1 feestelijk geopend.

Op 6 oktober 2018 wordt D.V. de eerste reünie van De Regenboog gehouden.